Thống Đốc Abbott Ban Hành Cuộc Bầu Cử Tu Chính Hiến Pháp Đặc Biệt vào tháng 11, 2015

Vào ngày 5 tháng 8, 2015 vừa qua, Thống Đốc tiểu bang Texas, ông Greg Abbott, đã công bố tổ chức Cuộc Bầu Cử Tu Chính Hiến Pháp Đặc Biệt trên toàn tiểu bang Texas vào ngày 3 tháng 11 năm 2015 sắp tới. Trong Phiên Họp Lập Pháp lần thứ 84 của tiểu bang, có tổng cộng 7 nghị quyết đã được đề xuất và đã được chuẩn thuận. Cuộc Bầu Cử Tu Chính Hiến Pháp Đặc Biệt của tiểu bang Texas kỳ này sẽ cho phép các cử tri của tiểu bang bày tỏ sự ủng hộ hoặc chống đối đối với bảy (7) Dự Luật riêng biệt sau đây:

Proposition 1 – SJR 1
“The constitutional amendment increasing the amount of the residence homestead exemption from ad valorem taxation for public school purposes from $15,000 to $25,000, providing for a reduction of the limitation on the total amount of ad valorem taxes that may be imposed for those purposes on the homestead of an elderly or disabled person to reflect the increased exemption amount, authorizing the legislature to prohibit a political subdivision that has adopted an optional residence homestead exemption from ad valorem taxation from reducing the amount of or repealing the exemption, and prohibiting the enactment of a law that imposes a transfer tax on a transaction that conveys fee simple title to real property.”

Propuesta 1 – SJR Núm. 1
“La enmienda constitucional que aumentaría el monto de la exención de impuestos ad valorem sobre la vivienda residencial para propósitos de la educación pública de $15,000 a $25,000, establecería una reducción de la limitación del valor total de impuestos ad valorem que puedan ser impuestos por dichos propósitos sobre la vivienda residencial de un anciano o discapacitado para reflejar el monto de la exención, autorizaría a la legislatura a prohibir que una subdivisión política que haya adoptado una exención opcional de impuestos ad valorem sobre viviendas residenciales reduzca la cantidad o derogue la exención, y prohibiría la promulgación de una ley que imponga impuestos de transferencia sobre transacciones que transfieran título propietario y derecho a una propiedad.”

Dự Luật 1– SJR 1
“Việc sửa đổi hiến pháp gia tăng số thuế miễn trừ cho các nhà cư ngụ từ thuế tính theo trị giá nhà để sử dụng vào các mục đích chung của trường công lập từ $15.000 đến $25.000, giảm thiểu giới hạn trên tổng số tiền thuế tính theo trị giá nhà có thể bị áp đặt lên các nhà cư ngụ của một người già hoặc tàn tật để phản ánh số tiền miễn trừ được tăng lên cho những mục đích đó, cho phép cơ quan lập pháp ngăn cấm một phân khu chính trị được chấp nhận miễn thuế nhà cư ngụ theo tùy chọn từ thuế tính theo trị giá nhà có thể giảm thuế miễn trừ hoặc bãi bỏ việc miễn thuế, và ngăn cấm việc ban hành một đạo luật áp đặt thuế chuyển nhượng cho một giao dịch có lệ phí giản dị sang tên quyền sở hữu bất động sản.”

1 號提案 – SJR 1
「州法修正案將宅基地免繳公立學校從價稅的金額從 15,000 美元上調至 25,000 美元;規定下調對老年人或殘疾人士宅基地徵收的公立學校從價稅總金額的限制,以便反映上調的免稅金額;授權立法機構禁止已經通過非強制性宅基地從價稅豁免的政治轄區下調免稅金額或廢除免稅;禁止制定對轉讓不動產永久產權的交易徵收轉讓稅的法律。」

oOo

Proposition 2 – HJR 75
“The constitutional amendment authorizing the legislature to provide for an exemption from ad valorem taxation of all or part of the market value of the residence homestead of the surviving spouse of a 100 percent or totally disabled veteran who died before the law authorizing a residence homestead exemption for such a veteran took effect.”

Propuesta 2 – HJR Núm. 75
“La enmienda constitucional que autorizaría a la legislatura a proporcionar una exención de impuestos ad valorem de todo o parte del valor de mercado de la vivienda residencial del cónyuge superviviente de un veterano de las fuerzas armadas 100 por ciento o totalmente discapacitado quien haya muerto antes de que la ley autorizando una exención para la vivienda residencial de dicho veterano hubiese tomado efecto.”

Dự Luật 2 – HJR 75
“Việc sửa đổi hiến pháp cho phép cơ quan lập pháp miễn trừ thuế tính theo trị giá nhà toàn phần hay một phần của giá thị trường căn nhà cư ngụ của người phối ngẫu còn sống sót của một cựu chiến binh tàn phế hoàn toàn hay 100 phần trăm và đã chết trước khi đạo luật cho phép miễn trừ thuế trên căn nhà người cựu chiến binh đó từng cư ngụ có hiệu lực.”

2 號提案 – HJR 75
「州法修正案授權立法機構規定對百分之百或完全殘疾的退伍軍人之未亡配偶免徵按照該殘疾退伍軍人宅基地的全部或部分市場價值計算的從價稅,條件是該殘疾退伍軍人是在授權該退伍軍人免繳宅基地從價稅的法律生效之前身故的。」

oOo

Proposition 3 – SJR 52
“The constitutional amendment repealing the requirement that state officers elected by voters statewide reside in the state capital.”

Propuesta 3 – SJR Núm. 52
“La enmienda constitucional que derogaría el requisito de que los oficiales estatales electos por el electorado estatal residan en la capital del estado.”

Dự Luật 3 – SJR 52
“Việc sửa đổi hiến pháp để hủy bỏ luật đòi hỏi các viên chức tiểu bang do cử tri bầu chọn trên toàn tiểu bang phải cư ngụ tại thủ phủ của tiểu bang.”

3 號提案 – SJR 52
「州法修正案廢除由全州選民選舉產生的州官必須居住在州府的要求。」

oOo

Proposition 4 – HJR 73
“The constitutional amendment authorizing the legislature to permit professional sports team charitable foundations to conduct charitable raffles.”

Propuesta 4 – HJR Núm. 73
“La enmienda constitucional que autorizaría a la legislatura a permitir que las fundaciones caritativas de equipos deportivos profesionales lleven a cabo rifas caritativas.”

Dự Luật 4 – HJR 73
“Việc sửa đổi hiến pháp cho phép cơ quan lập pháp được phép cho những tổ chức từ thiện của các đội thể thao chuyên nghiệp được tổ chức xổ số từ thiện.”

4 號提案 – HJR 73
「州法修正案授權立法機構准許專業體育團隊慈善基金會開展慈善抽獎活動。」

oOo

Proposition 5 – SJR 17
“The constitutional amendment to authorize counties with a population of 7,500 or less to perform private road construction and maintenance.”

Propuesta 5 – SJR Núm. 17
“La enmienda constitucional que autorizaría a los condados con una población de 7,500, o menos, a llevar a cabo mantenimiento y construcción de carreteras privadas.”

Dự Luật 5 – SJR 17
“Việc sửa đổi hiến pháp cho phép quận hạt với dân số là 7.500 người hoặc ít hơn được thực hiện việc xây dựng và bảo trì đường tư nhân.”

5 號提案 – SJR 17
「州法修正案授權人口在 7,500 人或以下的縣開展私人公路施工和維護工作。」

oOo

Proposition 6 – SJR 22
“The constitutional amendment recognizing the right of the people to hunt, fish, and harvest wildlife subject to laws that promote wildlife conservation.”

Propuesta 6 – SJR Núm. 22
“La enmienda constitucional que reconocería el derecho de la población a la caza, a la pesca, y a la cosecha de la vida silvestre sujeto a las leyes que promueven la conservación de la fauna silvestre.”

Dự Luật 6 – SJR 22
“Việc sửa đổi hiến pháp công nhận người dân có quyền săn bắn, câu cá, và thu hoạch thú rừng theo luật pháp quy định để khuyến khích việc bảo tồn loài động vật hoang dã.”

6 號提案 – SJR 22
「州法修正案承認公民有權捕獵、捕撈和捕獲野生動物,但需遵守促進野生動物保護的法律。」

oOo

Proposition 7 – SJR 5
“The constitutional amendment dedicating certain sales and use tax revenue and motor vehicle sales, use, and rental tax revenue to the state highway fund to provide funding for non tolled roads and the reduction of certain transportation-related debt.”

Propuesta 7 – SJR Núm. 5
“La enmienda constitucional que dedicaría ciertos ingresos de impuestos sobre ventas y uso, e ingresos de impuestos sobre venta, uso, y renta de vehículos motores, al Fondo Estatal de Transporte, (SHF por sus siglas en inglés), para proveer fondos para carreteras sin cuotas y la reducción de cierta deuda relacionada a la transportación.”

Dự Luật 7 – SJR 5
“Việc sửa đổi hiến pháp để cống hiến một phần thuế thu nhập nhất định từ thuế doanh thu và tiêu thụ và thuế thu nhập từ việc bán, sử dụng, và cho thuê xe cơ giới vào ngân quỹ quốc lộ tiểu bang để tài trợ cho các công trình xây đường không thu lệ phí và giảm thiểu một số nợ nhất định có liên quan đến giao thông.”

7 號提案 – SJR 5
「州法修正案規定,將某些銷售稅和使用稅稅收以及機動車輛銷售、使用和租賃稅稅收專項撥入州高速公路基金,從而為非收費公路提供資金以及減輕某些與交通運輸相關的債務。」

oOo

Cuộc Bầu Cử ngày 3 tháng 11, 2015 sắp tới sẽ là Cuộc Tổng Tuyển Cử trên toàn tiểu bang Texas. Ngoài ra, các cử tri của Quận Hạt Harris (Harris County) cũng sẽ bầu chọn cho những dự luật về trái phiếu của Quận Hạt Harris nữa. Những cử tri thuộc thành phố Houston sẽ bầu chọn vị Thị Trưởng mới vì đương kim Thị Trưởng Annise Parker sẽ đáo hạn nhiệm kỳ vào cuối năm nay. Thêm vào đó, các cử tri thuộc thành phố Houston cũng sẽ bầu chọn lại các Nghị Viên thành phố (tuỳ theo cử tri đã ghi danh thuộc khu vực nào thì cử tri sẽ bầu chọn cho các ứng cử viên Nghị Viên của khu vực đó mà thôi). Những cử tri thuộc các Khu Học Chánh (ISD) khác nhau sẽ bầu chọn các ủy viên cũng như các dự luật về trái phiếu, về học đường của từng Khu Học Chánh quý vị đang cư ngụ nữa.

Đa số chúng ta thường chú trọng đến những cuộc bầu cử lớn như bầu cho tổng thống, dân biểu, thượng nghị sĩ, thống đốc v.v… nên các cuộc bầu cử địa phương thường được tham gia ở tầm mức nhỏ bé hơn so với các cuộc bầu cử lớn kia. Nhưng đúng ra, các cuộc bầu cử địa phương ảnh hưởng đến chúng ta rất lớn và chúng ta bị ảnh hưởng bởi kết quả của các cuộc bầu cử tầm mức địa phương này rất nhiều. Thế nhưng chúng lại ít chú ý đến những điểm đó. Tôi nói “chúng ta”, không hẳn là chỉ người Việt Nam, mà bao gồm tất cả các sắc dân khác đều ít chú ý đến các cuộc bầu cử địa phương.

Khi nói đến tầm ảnh hưởng của các cuộc bầu cử địa phương thì phải nhắc đến những thí dụ điển hình nhất như thuế nhà cửa; trường học; các dự luật về trái phiếu, một hình thức chính quyền địa phương mượn tiền để thực hiện một đề án gì đó cho thành phố hay quận hạt, mà chúng ta là những người dân đóng thuế để trả; các dự án xây cất đường xá, phát triển v.v… đây chính là những điều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các cư dân.

Cho dù quý vị không chính thức bầu chọn hay ủng hộ một ứng cử viên nào trong Cuộc Bầu Cử này đi chăng nữa thì những cử tri gốc Việt của chúng ta cũng nên rủ nhau đi bầu cho thật đông đủ, để nói lên tiếng nói, sức mạnh của chính cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ này. Vả lại, khi đi bầu phiếu, chúng ta không hẳn chỉ bầu chọn những ứng cử viên đang ra tranh cử mà còn bầu phiếu cho cả những dự luật, những tu chính hiến pháp thay đổi về các luật mới trong địa phương, trong các Khu Học Chánh quanh khu vực mình cư ngụ nữa.

Mong rằng, từng cử tri gốc Việt phải biết rõ tầm quan trọng của lá phiếu của chính mình, để rồi quyết tâm đi bầu cho thật đông để tạo nên sức mạnh chung cho cả tập thể người Việt tại Hoa Kỳ cùng như sức mạnh cho mỗi cộng đồng người Việt tại từng địa phương và ngay cả quyền lợi cho mỗi cá nhân nữa. Mỗi lá phiếu là thêm quyền lợi, là sức mạnh của mỗi cử tri chúng ta. Đi bầu cho ai, ủng hộ ai thì là quyền riêng tư của mỗi cá nhân; nhưng các cử tri gốc Việt của chúng ta nên đi bầu cho thật đông đủ để nói lên sức mạnh chung cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ này nhé.

Để biết thêm chi tiết về Cuộc Bầu Cử năm nay tại Quận Hạt Harris, tiểu bang Texas, quý vị có thể ghé www.HarrisVotes.com

Advertisements

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 269,372 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 144 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: